تغییر چشم گیر قیمت های چاپ

تغییر چشم گیر قیمت های چاپ همانطور که میدانید طی ماه گذشته با توجه به تحریم های انجام شده در حوزه کاغذ ، این مساله باعث شده تا قیمت های کاغذ روند سعودی داشته و علاوه تا 300 درصد افزایش یابد . طبیعی ست هنگامی که قیمت ها به صورت ناگهانی و با این میزان [...]